การสร้างตัวแบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มัลคอล์ม บัลด์ดริจ กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏกลุ่มภูมิศาสตร์ภาคใต้

Titleการสร้างตัวแบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มัลคอล์ม บัลด์ดริจ กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏกลุ่มภูมิศาสตร์ภาคใต้
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2548
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์อาดือนา นิโด
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทคัดย่อ
คำค้น :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวแบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เพื่อใช้ในสถาบันราชภัฏกลุ่มภูมิศาสตร์ภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้บริหาร นักวิชาการหรือบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอม รับของสังคม 17 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคเดลฟาย ทำการเก็บข้อมูล 3 รอบ โดยรอบที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดที่สร้างขึ้นตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มัลคอล์ม บัลด์ดริจ ทั้ง 7 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย (1) ความเป็นผู้นำ (2) การวางแผนกลยุทธ์ (3) การมุ่งเน้นที่ลูกค้าและตลาด (4) สารสนเทศและการวิเคราะห์(5) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (6) การจัดการกระบวนการ และ (7) ผลลัพธ์ขององค์การ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ในรูปความถี่ ตามรายข้อความนำข้อมูลที่ได้มาสร้างคำถามในรอบที่ 2 ในรูปแบบประเมินค่าตามรายข้อความ ทั้ง 146 ข้อความ ส่งกลับให้ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิมตอบ เก็บข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ของกลุ่มและสร้างแบบสอบถามให้มีลักษณะเหมือนเดิม ส่งกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญตอบพร้อมแสดง ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ให้ใช้ในการประกอบการตัดสินใจตอบแบบสอบถาม ว่าผู้เชี่ยวชาญต้องการยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงคำตอบให้อยู่ในกลุ่มหรือไม่

AttachmentSize
บทคัดย่อ.pdf60.58 KB