การพัฒนาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะสำหรับครูโรงเรียนอาชีวะ ดอนบอสโกสุราษฎร์ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้

Titleการพัฒนาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะสำหรับครูโรงเรียนอาชีวะ ดอนบอสโกสุราษฎร์ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :อาทิตย์ จันทร์ส่งแ
ที่ปรึกษา :รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร, ผศ.ดร.นิตยา กันตะวงษ์
หลักสูตร :หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา :สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จำนวนหน้า :280
ปีการศึกษา :2553
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :ภาคนิพนธ์
คำค้น :กระบวนการจัดการความรู้, การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้, การพัฒนา, บัณฑิตวิทยาลัย, อาทิตย์
บทคัดย่อ :

วัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ ของครูโรงเรียนอาชีวะ ดอนบอสโกสุราษฎร์ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ โดยมีสมมติฐาน ในการวิจัย คือ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะของครูโรงเรียนอาชีวะ ดอนบอสโกสุราษฎร์ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ 60/80 มีคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการความรู้สูงกว่าก่อนการจัดการความรู้แลความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินการจัดการความรู้มีคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการความรู้สูงกว่าก่อนการจัดการความรู้วิธีดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยศึกษาวิจัยสภาพปัจจุบัน ความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะจากประชากรครูโรงเรียนอาชีวะ ดอนบอสโกสุราษฎร์ จำนวน 50 คน
ผลการวิจัย พบว่า ครูมีความต้องการพัฒนา ร้อยละ 100 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง ตรวจสอบและประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ใช้แบบการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการจัดการความรู้ นำคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบก่อนและหลังการจัดการความรู้ คำนวณหาประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาและความพึงพอใจของการจัดการความรู้ผลการวิจัยปรากฏว่า กระบวนการจัดการความรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 62.20/83.10 ครูผู้เข้ารับการพัฒนามีคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมสูงกว่าก่อนพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนามีค่าเฉลี่ย 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 การจัดการความรู้ที่จัดขึ้น มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด

AttachmentSize
artid_med.pdf2.28 MB