การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

Titleการประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2548
ชื่อผู้วิจัย :รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ :

จุดมุ่งหมายดั้งเดิมในการตั้งมหาวิทยาลัย โดยทั่วไปก็คือการสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้ในขั้นสูง และเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน แม้ต่อมาภารกิจของมหาวิทยาลัยจะมีบทบาทต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่การวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภารกิจในการสอนหรือผลิตบัณฑิตก็ยังคงเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอยู่เช่นเดิม ในการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งบัณฑิตที่พึงประสงค์นั้น กรอบสำคัญในการดำเนินงานได้แก่หลักสูตร หลักสูตรเปรียบเสมือนแผนที่ในการเดินทาง หากได้วางและเลือกเส้นทางการเดินทางไว้อย่างรอบคอบแล้วการเดินทางก็จะไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายมาก (ปราณี กุลลวณิชย์. 2540 : 142) หลักสูตรที่ดีต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน โครงสร้างของหลักสูตรต้องแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ มีรายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดไว้สนองตอบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะเด่นของผลผลิตที่จะเกิดขึ้นจากหลักสูตรนั้น ๆ

AttachmentSize
การประเมินหลักสูตร_ชูศักดิ์_.pdf137.01 KB