การเปลี่ยนแปลงของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านหลักช้าง

Titleการเปลี่ยนแปลงของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านหลักช้าง
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2548
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์สมทรง นุ่มนวล
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทคัดย่อ
คำค้น :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ :

งานวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านหลักช้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านหลักช้าง ปัจจัยที่ทำให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนของชุมชน ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาชุมชน
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้าโดยวิเคราะห์จากเอกสาร สังเกตจากสภาพการณ์จริงในปัจจุบัน และสัมภาษณ์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ทั้งที่ยังอาศัยอยู่ในชุมชนและย้ายไปอยู่ที่อื่น

AttachmentSize
บทคัดย่อ.pdf79.18 KB