การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ

Titleการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2548
ชื่อผู้วิจัย :ปราณี เพชรแก้ว, รศ.
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทคัดย่อ
คำค้น :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ :

งานวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาข้อมูลภาคสนามเป็นหลัก และใช้ข้อมูลเอกสารเป็นส่วนประกอบ เป้าหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในอำเภอเกาะสมุย

AttachmentSize
บทคัดย่อ.pdf59.78 KB