การศึกษาและพัฒนายุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของลูกหนี้ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด สำนักงานบ้านดอน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleการศึกษาและพัฒนายุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของลูกหนี้ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด สำนักงานบ้านดอน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2548
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์นพดล สาเมือง
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ :

วิกฤติการณ์เศรษฐกิจปี 2540 นับเป็นวิกฤติการณ์ครั้งร้ายแรงที่สุดในระบบเศรษฐกิจไทยนับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในทศวรรษ 2470 เป็นต้นมา (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. 2542 : 21 – 26) และมีความแตกต่างกันโดยในทศวรรษ 2470 วิกฤติการณ์เศรษฐกิจมีสาเหตุหลักจากภายนอกประเทศ ในขณะที่วิกฤติการณ์เศรษฐกิจปี 2540 มีสาเหตุจากความผิดพลาดในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหาภาค นับตั้งแต่การเลือกเดินบนเส้นทางเสรีนิยมทางการเงินโดยไม่ประมาณตน การยึดติดระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว (Fixed Exchange Rate System) ความหละหลวมในการกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน การปล่อยให้ภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ขยายตัวโดยไม่คิดยับยั้ง การแตกสลายของเศรษฐกิจฟองสบู่มิได้กระทบต่อตลาดที่ดินและตลาดหลักทรัพย์เท่านั้นหากยังกระทบต่อตลาดการเงินด้วย สถาบันการเงินจำนวนมากเริ่มประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้สำหรับการเก็งกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์และที่ดินเป็นหลัก เมื่อตลาดหลักทรัพย์และตลาดอสังหาริมทรัพย์เผชิญภาวะซบเซาชนิดยืดเยื้อยาวนาน สถาบันการเงินมิอาจเรียกเงินกู้คืนได้ มิหนำซ้ำสิ่งที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้ไม่ว่าจะเป็นหลักทรัพย์หรือที่ดินล้วนมีราคาตกต่ำลง ปริมาณหนี้เสียและหนี้ต้องสงสัยเพิ่มพูนขึ้นอย่างรวดเร็ว ความวัวมิทันหายความควายเข้ามาแทรก การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่เรื้อรังและรุนแรง และความไร้สมรรถภาพของรัฐบาลผสมในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ทำให้สถาบันการเงิน (Credit Rating Agency) เริ่มลดอันดับเมืองไทยซึ่งมีนัยสำคัญว่าการลงทุนหรือการให้กู้แก่ประเทศไทยจึงต้องเพิ่มตามภาวะความเสี่ยง อันทำให้ฐานะการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลกทรุดลง เนื่องจากต้นทุนการผลิต (ดอกเบี้ย) เพิ่มขึ้น ภาวะตกต่ำในการส่งออกซึ่งถูกซ้ำเติมด้วยเหตุปัจจัยอื่น ๆ มีผลกระทบต่อสถาบันการเงินด้วย วิกฤติการณ์สถาบันการเงินปี 2540 ปรากฏให้เห็นชัดเจนเมื่อการประกาศรายชื่อบริษัทเงินทุนที่มีฐานะง่อนแง่น 10 บริษัท เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2540 การประกาศปิดกิจการบริษัทเงินทุนเป็นการชั่วคราว จำนวน 16 บริษัท เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2540 อีก 42 บริษัท เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2540 สะท้อนให้เห็นปัญหาอันเกิดจากปรัชญาพื้นฐานในการกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2541 เห็นชอบแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยในกรณีธนาคารกรุงเทพ ฯ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) (BBC) ให้โอนทรัพย์สินส่วนที่ดีของ BBC ไปยังธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยไม่ให้ผู้ฝากเงิน เจ้าหนี้ และผู้กู้เงินเดือดร้อน ส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ ควรแปลงสถานะเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) เพื่อบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของตัวธนาคารเอง และรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เนื่องจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด และบริษัทบริหารสินทรัพย์อื่นที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 เพื่อรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้นไปบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไปและมีสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจโดยนิติเหตุ โดยมีลักษณะธุรกิจหลักคือการบริหารหนี้และทรัพย์สิน รวมถึงการลดหนี้ การปลดหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การจำหน่ายหนี้สูญตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

AttachmentSize
แบบส่งบทคัดย่องานวิจัย.pdf145.2 KB