การศึกษาสัณฐานวิทยาละอองเรณูของพรรณไม้วงศ์ลีลาวดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Titleการศึกษาสัณฐานวิทยาละอองเรณูของพรรณไม้วงศ์ลีลาวดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2548
ชื่อผู้วิจัย :ว่าที่ร้อยตรีปริญญา สุกแก้วมณี
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ :

การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชอาศัยข้อมูลหลาย ๆ ด้าน เช่น โครโมโซม ชีวโมเลกุล เอ็มบริโอ กายวิภาคศาสตร์ของพืช และ numerical taxonomy รวมถึงใช้ลักษณะสัณฐานวิทยาของละอองเรณู เพื่อใช้ในการศึกษาจำแนกพืชให้ถูกต้อง
การศึกษาสัณฐานวิทยาละอองเรณูของพืช จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีคุณค่าต่อการศึกษาทางอนุกรมวิธานของพืช ลักษณะที่นำมาใช้คือ ชนิด รูปร่าง ขนาด สมมาตร ขั้ว ช่องเปิด โครงสร้างของผนังชั้นนอกและชั้นใน ตลอดจนลวดลายบนผนังชั้นนอก ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะในพืชแต่ละชนิดหรือแต่ละกลุ่มพืช สามารถนำมาใช้จำแนกได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้นในการศึกษาพรรณไม้ในทะเลน้อย จึงได้นำลักษณะทางเรณูวิทยาของพืชมาศึกษา

AttachmentSize
บทความงานวิจัย.pdf124.54 KB