การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของโพแทสเซียมเฟลด์สปาร์ ดินแดงสุราษฎร์ธานี ขี้เถ้าเปลือกหอยนางรม และขี้เถ้าแกลบ เพื่อผลิตเคลือบขี้เถ้า

Titleการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของโพแทสเซียมเฟลด์สปาร์ ดินแดงสุราษฎร์ธานี ขี้เถ้าเปลือกหอยนางรม และขี้เถ้าแกลบ เพื่อผลิตเคลือบขี้เถ้า
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2548
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์เบญจมาศ รักจุ้ย
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ทดลองหาอัตราส่วนผสมระหว่างโพแทสเซียมเฟลด์สปาร์ ดินแดง สุราษฎร์ธานี ขี้เถ้าเปลือกหอยนางรม และขี้เถ้าแกลบ เพื่อผลิตเคลือบขี้เถ้า เพื่อผลิตเคลือบขี้เถ้า โดยการคำนวณหาอัตราส่วนผสมจากแผนภาพสี่เหลี่ยมด้านเท่าจำนวน 36 สูตร ซึ่งทำการทดลองโดยเตรียมวัตถุดิบคือ ดินแดง สุราษฎร์ธานี นำมาผ่านตะแกรงร่อนขนาด 120 เมส ขี้เถ้าแกลบเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ผ่านตะแกรงร่อนขนาด 100 เมส และขี้เถ้าเปลือกหอยนางรมเผาที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส ผ่านตะแกรงร่อนขนาด 60
เมส นำวัตถุดิบดังกล่าวมาบดผสมทีละสูตร เพื่อชุบบนแผ่นทดสอบเคลือบสี่เหลี่ยมด้านเท่า ขนาดความกว้าง 3.50 เซนติเมตร 3.50 เซนติเมตร หนา 0.80 เซนติเมตร นำไปเผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชัน และรีดักชัน แล้วตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของน้ำเคลือบในด้านสีเคลือบ ความมันของเคลือบ และความสมบูรณ์ของเคลือบ เพื่อพิจารณาดูสูตรที่เหมาะสมที่สุดไปเคลือบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์

AttachmentSize
วารสาร เบญจมาศ รักจุ้ย 1.pdf184.61 KB