การมีส่วนร่วมของครูในกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleการมีส่วนร่วมของครูในกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2548
ชื่อผู้วิจัย :ดร. ช่อเพชร เบ้าเงิน
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทคัดย่อ
คำค้น :คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ :

การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครู ที่มีสถานภาพต่างกันในกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ) ค่าที (t - test) ค่าเอฟ (F - test) และทดสอบรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ (Scheff ’ Metheod)

AttachmentSize
บทคัดย่อ.pdf62.23 KB