การติดตามผลบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๕-๒๕๔๖

Titleการติดตามผลบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๕-๒๕๔๖
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2548
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์ธนา จารุพันธุเ, และคณะ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ความพึงพอใจ, บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ระบบการเรียนการสอน, สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่มุ่งจัดการศึกษาเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของท้องถิ่น สังคม และตลาดแรงงาน ด้วยการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม ประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมเป็นหลัก การจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการขยายตัวมากดังจะเห็นได้จาก จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์แต่ละปีมีจำนวนเพิ่มขึ้น ดังนั้นการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ของจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเป็นกระบวนการที่สำคัญที่ช่วยสะท้อนให้เห็นผลของการจัดการศึกษาทำให้คณะได้ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบคุณภาพของบัณฑิต จากภาระกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทำให้แต่ละปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ทำให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปจากสถาบัน โดยได้ทำการติดตามผลทั้งบัณฑิตภาคปกติและภาค กศ.บท. การติดตามผลบัณฑิตจะทำการติดตามด้านภาวะการมีงานทำ และด้านคุณภาพของบัณฑิตตามความคิดเห็นของบัณฑิต และความรู้ความสามารถของบัณฑิตในการนำความรู้ที่เรียนไปจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานมากน้อยเพียงใด เพื่อที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจะได้นำ ข้อมูลจากการติดตามผลบัณฑิตในครั้งนี้ ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

AttachmentSize
รายงานวิจัย.pdf111.83 KB