การศึกษาวิเคราะห์ศิลปะบนใบเสมาของวัด ในบริเวณแหล่งชุมชนโบราณพื้นที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleการศึกษาวิเคราะห์ศิลปะบนใบเสมาของวัด ในบริเวณแหล่งชุมชนโบราณพื้นที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2548
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์พงศ์ชาติ อินทชุ่ม
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ :

ใบเสมา เป็นศิลปกรรมที่มีคุณค่าสะท้อนถึงคตินิยม ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา เป็นมรดกอันล้ำค่ายิ่งทางวัฒนธรรมที่ควรศึกษา และอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกแก่สังคมประเทศชาติ ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวไว้ว่า “โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ชี้ให้เห็นอดีต อันรุ่งเรืองของไทยเรา เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทั้งในทางประวัติศาสตร์ ศิลปะโบราณคดีและวัฒนธรรม จึงควรที่ทุกฝ่ายควรช่วยกันทะนุถนอม บำรุงรักษาให้ดี อย่าให้สูญหายไป” ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ ศิลปะบนใบเสมา ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยกำหนดพื้นที่ในบริเวณแหล่งชุมชนโบราณอำเภอไชยา ซึ่งเชื่อว่าในอดีต เคยเป็นเมืองโบราณและเป็นศูนย์กลางของความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมมาก่อน ในการศึกษาวิเคราะห์ศิลปะบนใบเสมา จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าด้านศิลปกรรมไทย ทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ การส่งเสริมพัฒนา ลวดลายใบเสมาต่อไป

AttachmentSize
บทความ 1.pdf112.73 KB