การพัฒนาคู่มือวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

Titleการพัฒนาคู่มือวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :พัชรพร สันติวิจิต
ที่ปรึกษา :รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร, ผศ.ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน
หลักสูตร :หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา :สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จำนวนหน้า :154
ปีการศึกษา :2553
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :ภาคนิพนธ์
คำค้น :บัณฑิตวิทยาลัย
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) โดยมีขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 พัฒนาคู่มือ ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยตรงกับครูผู้สอน จำนวน 20 คน วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการ และการศึกษาเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กำหนดกรอบโครงร่าง ขั้นที่ 2 หาคุณภาพคู่มือ โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 20 คน ระยะเวลาในการศึกษา 3 สัปดาห์ ใช้แบบทดลองกลุ่มเดียววัดผล 2 ครั้ง คือ วัดผลก่อนศึกษาคู่มือ และวัดผลหลังการศึกษาคู่มือ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่า IOC
ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาคู่มือวิจัยในชั้นเรียนที่มีอยู่แล้วในโรงเรียนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้สอนในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ คำชี้แจงการใช้ เนื้อหาสาระ ตัวอย่าง และแบบฝึกหัด โดยมีค่าระดับความเหมาะสมตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก ผลการหาประสิทธิภาพของคู่มือ โดยการทดลองใช้กับ กลุ่มตัวอย่าง 20 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยของความรู้ และค่าเฉลี่ยเจตคติหลังการศึกษาคู่มือเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าก่อนการศึกษาคู่มืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หาคุณภาพคู่มือวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนำไปให้ครูผู้สอนได้ศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

AttachmentSize
pachraporn_med.pdf1.56 MB