การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิทยาศาสตร์ กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง

Titleการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิทยาศาสตร์ กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2548
ชื่อผู้วิจัย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ทองแจ่ม, อาจารย์เอนก สุดจำนงค์, อาจารย์ปิยดา ทองแจ่ม
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :บัณฑิตวิทยาลัย
บทคัดย่อ :

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำเอาความรู้ในภาคทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติในสถานประกอบการหรือหน่วยงาน และกระตุ้นให้นักศึกษามีความตื่นตัวในเรื่องการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ที่ศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพและบุคลิกภาพ เรียนรู้การดำรงชีวิตในสังคม เป็นการพัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวสำหรับการทำงาน รวมทั้งมีความพร้อมและความมั่นใจที่จะออกไปสู่ตลาดแรงงานและสังคม ด้วยเหตุนี้ แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพจึงมีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตบัณฑิต

AttachmentSize
บทความรายงานผลการวิจัย.pdf252.05 KB