ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2548
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์วรรณภา ฐิติธนานนท
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ :

ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ที่การดำเนินธุรกิจต้องมีการแข่งขันกันทุกนาทีอย่างในปัจจุบัน ความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่ง การติดต่อสื่อสารนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ และครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารที่มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพสูงชนิดหนึ่ง นั่นคือ โทรศัพท์มือถือ เนื่องจากเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวในการประสานงาน และมีขนาดเล็ก กะทัดรัด ข้อมูลจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย แสดงให้ทราบว่า ประเทศไทยได้มีการนำโทรศัพท์มือถือเข้ามาใช้เป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2529 และจากนั้นโทรศัพท์มือถือดังกล่าวก็ได้มีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย และมีอัตราการใช้ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในแทบจะทุกกลุ่มผู้บริโภค จนอาจกล่าวได้ว่า อุปกรณ์สื่อสารดังกล่าวได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับบางท่านไปเสียแล้ว

AttachmentSize
บทความส่งสำนักวิจัย.pdf91.25 KB