ปัญหาและสาเหตุจริยธรรมทางธุรกิจของนักธุรกิจในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleปัญหาและสาเหตุจริยธรรมทางธุรกิจของนักธุรกิจในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2548
ชื่อผู้วิจัย :รองศาสตราจารย์สุณีย์ ล่องประเสร
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ :

การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน ทำให้คนส่วนใหญ่มองข้ามจริยธรรมและเห็นว่าเป็นสิ่งไม่สำคัญ โดยเฉพาะในองค์การธุรกิจ นักธุรกิจเข้าใจว่าถ้าตนเองมีจริยธรรมและคุณธรรมในขณะที่คู่แข่งขันขาดจริยธรรม จะไม่สามารถแข่งขันได้ แต่ในปัจจุบันนั้นข่าวสาร ข้อมูลและเทคโนโลยี ส่งผลให้ธุรกิจต้องคำนึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนชุมชนและสังคมเพิ่มขึ้น แม้ว่าการปฏิบัติทางจริยธรรมและการแสดงความรับผิดชอบจะทำให้องค์การธุรกิจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่ก็มีผลดีต่อธุรกิจด้วยเช่นกัน กล่าวคือ เป็นการเสริมสร้างภาพพจน์ อันจะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์การและผลิตภัณฑ์ขององค์การ นักลงทุนมีความมั่นใจในการลงทุน พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน หรือคู่แข่งขันสบายใจในการดำเนินกิจการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อยอดขายขององค์การด้วย จึงถือเป็นมูลค่าเพิ่มของสินค้า ในงานวิจัยพบว่าองค์การธุรกิจกับความมีจริยธรรม นั้น มีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กล่าวคือเมื่อองค์การธุรกิจมีจริยธรรมเพิ่มขึ้น ผลกำไรขององค์การธุรกิจก็จะเพิ่มขึ้นด้วย

AttachmentSize
แบบส่งบทความงานวิจย รศ.pdf101.92 KB