วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถการจัดการมูลฝอย ของท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่

Titleวิจัยและพัฒนาขีดความสามารถการจัดการมูลฝอย ของท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2548
ชื่อผู้วิจัย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัฒนา บุญญประภา
Institution
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :ขีดความสามารถการจัดการมูลฝอย, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, พื้นที่นำร่อง, พื้นที่ศึกษา
บทคัดย่อ :

การวิจัยเพื่อศึกษาปัญหา และพัฒนาขีดความสามารถการจัดการมูลฝอยนั้น ดำเนินการออกแบบจัดทำแบบสำรวจเพื่อประมวลผลตามเกณฑ์ปัจจัย 11 ปัจจัย พบว่าปัจจัยที่ขาดการจัดการมากที่สุด คือ กิจกรรมการลดการเกิดมูลฝอย และอัตราการนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และพบว่าจาก 17 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษา มี 10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกณฑ์ขีดความสามารถการจัดการมูลฝอยอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง มี 7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขีดความสามารถการจัดการมูลฝอยอยู่ในเกณฑ์ระดับต่ำ และไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเกณฑ์ขีดความสามารถการจัดการมูลฝอยอยู่ในเกณฑ์ระดับสูงมากและต่ำมาก และพบว่าเทศบาลที่มีขีดความสามารถการจัดการมูลฝอยต่ำสุด คือ เทศบาลตำบลยางเนิ้งมีค่าคะแนน 33 ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีระดับขีดความสามารถการจัดการมูลฝอยต่ำสุด คือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าครั่งมีค่าคะแนน 36
พื้นที่นำร่อง 2 พื้นที่ คือ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าครั่งถูกคัดเลือกนำมาทำการทดลองรูปแบบการจัดการมูลฝอยชุมชน โดยประชุมหารือร่วมกับผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำหนดแผนงานโครงการและเลือกสรรเทคโนโลยีในการดำเนินการ ขั้นต่อไปทำการประชาสัมพันธ์โครงการและแนะนำฝึกอบรมแก่ประชาชนให้เกิดความร่วมมือตามโครงการ พบว่า เทศบาลตำบลยางเนิ้งมีการยกระดับขีดความสามารถการจัดการมูลฝอยจากเกณฑ์ระดับต่ำ (ค่าคะแนน33) เป็นเกณฑ์ระดับสูง (ค่าคะแนน68) และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าครั่งมีการยกระดับขีดความสามารถการจัดการมูลฝอยจากเกณฑ์ระดับต่ำ(ค่าคะแนน36)มาเป็นเกณฑ์ระดับสูง (ค่าคะแนน68)

AttachmentSize
วิจัยสุราษฎร์[1].pdf122.31 KB