การพัฒนาตัวชี้วัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามแนวทางรางวัลมัลคอล์ม บัลดริจ เนชันแนล ควอลิตี อวอร์ด

Titleการพัฒนาตัวชี้วัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามแนวทางรางวัลมัลคอล์ม บัลดริจ เนชันแนล ควอลิตี อวอร์ด
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2548
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์พิสณุ ฟองศรี
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและตรวจสอบตัวชี้วัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามแนวทางรางวัลมัลคอล์ม บัลดริจ เนชันแนล ควอลิตี อวอร์ด จำนวน 7 องค์ประกอบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับต่าง ๆ คณาจารย์ บุคลากรของคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกพื้นที่ จำนวน 141 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์/สอบถาม จำนวน 2 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพื้นฐาน โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม เอส พี เอส เอส สำหรับวินโดว์ และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยใช้โปรแกรมลิสเรล ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ผลการพัฒนาตัวชี้วัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหา-วิทยาลัยราชภัฏ ตามแนวทางรางวัลมัลคอล์ม บัลดริจ เนชันแนล ควอลิตี อวอร์ด ได้ตัวชี้วัดทั้งสิ้น 148 ตัวชี้วัด ใน 7 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบภาวะผู้นำ 22 ตัวชี้วัด องค์ประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 17 ตัวชี้วัด องค์ประกอบการมุ่งเน้นนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 20 ตัวชี้วัด องค์ประกอบการวิเคราะห์และจัดการสารสนเทศ 15 ตัวชี้วัด องค์ประกอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 14 ตัวชี้วัด องค์ประกอบการจัดการกระบวนการ 29 ตัวชี้วัด และองค์ประกอบผลลัพธ์ด้านต่าง ๆ ของคณะ 31 ตัวชี้วัด

2. ตัวชี้วัดระบบประกันคุณภาพของคณะครุศาสตร์ ตามแนวทางรางวัลมัลคอล์ม บัลดริจ เนชันแนล ควอลิตี อวอร์ด มีความตรงเชิงโครงสร้างและมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่ได้จากความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีค่าไค-สแควร์ระหว่าง 2.12 - 82.47 ที่องศาอิสระหว่าง 3 - 130 ค่าความน่าจะเป็นระหว่าง 0.33 – 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนระหว่าง 0.94 –1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้วระหว่าง 0.89 – 0.96 และค่าดัชนีรากกำลังสองของเศษเหลือระหว่าง 0.014 – 0.027 ตามลำดับ

AttachmentSize
บทความ.pdf149 KB