การศึกษาระดับแกลบกุ้งที่เหมาะสมในอาหารไก่ไข่

Titleการศึกษาระดับแกลบกุ้งที่เหมาะสมในอาหารไก่ไข่
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2548
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์โสภณ บุญล้ำ, อาจารย์รัชวรรณ ไกลถิ่น
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทคัดย่อ
คำค้น :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อาหารไก่ไข่, แกลบกุ้ง
บทคัดย่อ :

การศึกษาเพื่อหาระดับแกลบกุ้งที่เหมาะสมในอาหารไก่ไข่ทำการทดลองที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทดลองของโปรแกรมวิชาสัตวบาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี สัตว์ทดลองเป็นไก่ไข่ลูกผสมพันธุ์ Lohmann Brown อายุ 18 สัปดาห์ จำนวน 120 ตัว โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design ; CRD) แบ่งไก่ทดลองออกเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 4 ซ้ำๆ ละ 6 ตัว ไก่ไข่แต่ละตัวถูกขังในกรงตับขนาด 30 x 35 x 40 ลูกบาศก์-เซนติเมตร ไก่ทุกตัวได้รับอาหารที่มีโปรตีนร้อยละ 18 ระดับพลังงาน 2,800 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม ไก่ทดลองแต่ละกลุ่มได้รับอาหารที่มีแกลบกุ้งเป็นส่วนประกอบในสูตรอาหารแตกต่างกันคือ ร้อยละ 0, 10, 15, 20 และ 25 ตามลำดับ ใช้เวลาในการทดลอง 20 สัปดาห์ ปรากฏว่า ไก่ทดลองที่ได้รับอาหารที่เสริมแกลบกุ้งที่ระดับร้อยละ 15 มีอัตราการให้ผลผลิตไข่สูงสุด มีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนอาหารดีที่สุด และยังพบอีกว่าไก่กลุ่มนี้มีปริมาณอาหารที่กิน ปริมาณอาหารต่อผลผลิตไข่ 1 โหลดีที่สุดอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) ในด้านคุณภาพของไข่นั้นพบว่า สีของไข่แดง ในไก่ทดลองจะมีสีที่เข้มขึ้นตามปริมาณของการเสริมแกลบกุ้งในอาหาร และยังพบอีกว่าการเสริมแกลบกุ้งในอาหารไม่มีผลต่ออัตราการตายของไก่ไข่ จากการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าระดับที่ เหมาะสมของการเสริมแกลบกุ้งในสูตรอาหารไก่ไข่นั้นสามารถใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 15

AttachmentSize
บทคัดย่อ.pdf62.23 KB