การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2545 – 2546

Titleการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2545 – 2546
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2548
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์นิกร บุญญานุกูล
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ :

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่ สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในภาคเรียนที่ 2/2545 และภาคเรียนที่ 1/2546 ซึ่งจำกัดขอบเขตเฉพาะพื้นที่เพื่อการเรียนการสอนของอาคารต่าง ๆ จำนวน 19 อาคาร โดยเก็บข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับขนาด จำนวนและการใช้ประโยชน์พื้นที่ห้องจากแผนผังพิมพ์เขียวของอาคาร และการสำรวจจากสภาพการใช้ประโยชน์จริง ส่วนการเก็บข้อมูลนักศึกษาที่ใช้ห้องเพื่อการเรียนการสอน เก็บรวบรวมจากเอกสารตารางเรียน และการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติทุกกลุ่มเรียนของภาคเรียนที่ 2/2545 และภาคเรียนที่ 1/2546
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่ ใช้เกณฑ์มาตรฐานเวลา และเกณฑ์มาตรฐานพื้นที่ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทำการวิเคราะห์หาค่าอัตราการใช้ห้อง (Room Utilization Rate : RUR) และค่าอัตราการใช้พื้นที่ห้อง (Space Utilization Rate : SUR) ของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการแต่ละห้อง และนำผลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละอาคาร แล้วจึงนำมาหาค่าประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ห้องโดยจำแนกเป็นของแต่ละอาคาร และขนาดพื้นที่ห้อง
ผลการศึกษาวิเคราะห์ปรากฏว่า การใช้พื้นที่อาคารเฉลี่ยรวมทุกอาคาร เป็นพื้นที่เพื่อการเรียนการสอนเพียงร้อยละ 34.71 และร้อยละ 65.29 เป็นพื้นที่เพื่อบริหาร บริการ และอื่น ๆ เมื่อพิจารณาพื้นที่ห้องเพื่อการเรียนการสอน ร้อยละ 55.15 เป็นห้องเรียน และร้อยละ 44.85 เป็นห้องปฏิบัติการ และผลการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ห้อง และประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่ห้อง เฉลี่ยทุกอาคารมีค่าอัตราการใช้ห้องร้อยละ 62.66 ค่าอัตราการใช้พื้นที่ร้อยละ 58.20 และค่าประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการเรียนการสอนเฉลี่ยร้อยละ 87.60 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์

AttachmentSize
บทความทางวิชาการ.pdf168.71 KB