ความพึงพอใจในประสิทธิภาพการทำงานของบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

Titleความพึงพอใจในประสิทธิภาพการทำงานของบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2548
ชื่อผู้วิจัย :ผศ.พูลฉัตร วิชัยดิษฐ
Institution
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ :

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งภาคปกติ และ กศ.บท. รวมทั้งสิ้นประมาณ 750 คน และได้ผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งจบไปแล้ว จำนวน 6 รุ่น แบ่งออกเป็นบัณฑิตภาคปกติ 2 รุ่น และภาค กศ.บท. ศูนย์สุราษฎร์ธานี 2 รุ่น ศูนย์ชุมพร 2 รุ่น ประมาณ 280 คน บัณฑิตเหล่านี้ได้แยกย้ายกันปฏิบัติงานในสถานที่ราชการ และสถานประกอบการของภาคเอกชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทางโปรแกรม
รัฐประศาสนศาสตร์ ได้ตระหนักถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ทางโปรแกรมได้ผลิตออกไปสู่องค์กร
ต่าง ๆ เหล่านั้น
โดยสาระสำคัญของขอบข่ายรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ ได้พัฒนาค่านิยมหลายประการ เพื่อเป็นพื้นฐานของนักรัฐประศาสนศาสตร์ นอกเหนือจากพื้นฐานอยู่บนความเป็นธรรมทางสังคมแล้ว การพัฒนาค่านิยมในการตอบสนองความต้องการของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกตัดสินใจกำหนดหรือจัดบริการสาธารณะในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญว่าด้วยการกระจายอำนาจ

AttachmentSize
บทความงานวิจัย.pdf96.22 KB