ทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการรับข่าวสารในการประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์

Titleทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการรับข่าวสารในการประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2548
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์วิรุณทิพย์ จันทร์แดง
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สถาบันแห่งการศึกษา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อสร้างและสนับสนุน ความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้น ดรรชนีตัวหนึ่งที่จะชี้วัด ความน่าเชื่อถือ คือ การดำเนินการต่าง ๆ ให้โปร่งใส การสื่อสารข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ให้เป็นที่รับรู้และยอมรับจากประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยอมรับและการสนับสนุนจากกลุ่มเป้าหมายภายในองค์กร โดยกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จคือ การทำให้บุคลากรในองค์กรทุกคนเป็นนักประชาสัมพันธ์ กล่าวคือ ด้วยการทำให้บุคลากรทุกคนรับทราบเรื่องราว ข่าวสาร ตลอดจนความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งการทำให้บุคลากรรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
การประชาสัมพันธ์ด้านข่าวสารของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในปัจจุบันหลาย
ช่องทาง หลายวิธี เช่น เสียงตามสาย สื่อบุคคล อินเตอร์เน็ต สื่อกิจกรรมต่าง ๆ สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น หลายต่อหลายครั้งที่ผู้วิจัยมีความเคลือบแคลงสงสัยว่า ข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ไปนั้น เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ มากน้อยเพียงไร กลุ่มเป้าหมายรับข่าวสารทางสื่อใดมากที่สุด มีความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นอย่างไร ตลอดจนต้องการให้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ออกมาในรูปแบบใด

AttachmentSize
บทความรายงานการวิจัย.pdf76.38 KB