การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ของสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2535 – 2545

Titleการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ของสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2535 – 2545
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2548
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์อัญชลี บุญญานูกูล
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทคัดย่อ
คำค้น :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตในด้านความสามารถทางวิชาการ คุณธรรมและบุคลิกภาพ และติดตามผลบัณฑิตในเรื่องภาวะการมีงานทำ การประกอบอาชีพและรายได้ ปัญหาในการทำงานและความคิดเห็นของบัณฑิต
ที่มีต่อการนำหลักสูตรไปใช้ในการประกอบอาชีพ โดยใช้แบบสอบถาม 2 ฉบับที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบสอบถาม สำหรับผู้ใช้บัณฑิตที่ประกอบด้วย 2 ตอน ข้อคำถามทุกข้อมีอำนาจจำแนกและมีค่าความเชื่อมั่น () = 0.9109 และแบบสอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์
ประกอบด้วย 5 ตอน ข้อคำถามทุกข้อมีอำนาจจำแนก และมีค่าความเชื่อมั่น () = 0.9356 และแบบสอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ประกอบด้วย 5 ตอน ข้อคำถามทุกข้อมีอำนาจจำแนก และมีค่าความเชื่อมั่น () = 0.9321 โดยแบบสอบถาม ฉบับที่ 1 ส่งให้ผู้ใช้บัณฑิต ได้รับกลับคืนจำนวน 44 ฉบับ ฉบับที่ 2 ส่งให้บัณฑิตโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับกลับคืน 19 ฉบับ และส่งให้บัณฑิตโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ได้รับกลับคืนจำนวน 33 ฉบับ

AttachmentSize
บทคัดย่อ 1.pdf60.8 KB