การพัฒนาคุณภาพการผลิตอาหารของแผนกผลิต (CP-K) ฝ่ายครัวการบิน (DC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

Titleการพัฒนาคุณภาพการผลิตอาหารของแผนกผลิต (CP-K) ฝ่ายครัวการบิน (DC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :วีรวัฒน์ กลั่นกลาย
ที่ปรึกษา :ดร.สนชัย ใจเย็น, รศ.พูลฉัตร วิชัยดิษฐ
หลักสูตร :หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา :สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ปีการศึกษา :2553
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :ภาคนิพนธ์
คำค้น :บัณฑิตวิทยาลัย
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีเพื่อศึกษาคุณภาพการผลิตอาหารของแผนกผลิต (CP-K) ฝ่ายครัวการบิน (DC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษานโยบายของแผนกผลิต (CP-K) ฝ่ายครัวการบิน (DC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีผลต่อการผลิตอาหาร และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการผลิตอาหารของแผนกผลิต (CP-K) ฝ่ายครัวการบิน (DC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานที่อยู่ในหน่วยงานแผนกผลิต (CP-K) ฝ่ายครัวการบิน (DC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวนทั้งหมด 155 คน ผู้วิจัย จะทำการสำรวจข้อมูลทั้งหมดทุกคนและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test) และเปรียบเทียบแบบรายคู่โดยใช้วิธี Scheffe/
ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีการรับรู้ปัจจัยการผลิตอาหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการผลิต นโยบายด้านต้นทุนและแรงงาน ด้านคุณภาพวัตถุดิบและเครื่องปรุง และด้านความรู้ในระบบปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความรักและความเอาใจใส่มีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการผลิตอาหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพและมาตรฐาน ด้านรสชาติ และด้านคุณลักษณะอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านสุขอนามัย และด้านความสะอาดอยู่ในระดับปานกลาง พนักงานที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นด้านการพัฒนาคุณภาพการผลิตอาหารของแผนกผลิต (CP-K) ฝ่ายครัวการบิน (DC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในด้านคุณลักษณะ ด้านคุณภาพและมาตรฐาน ด้านสุขอนามัย และด้านความสะอาดแตกต่างกัน สำหรับพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นด้านการพัฒนาคุณภาพการผลิตอาหารในด้านความสะอาดแตกต่างกัน และพนักงานที่มีตำแหน่งงานต่างกันมีความคิดเห็นด้านการพัฒนาคุณภาพการผลิตอาหารในด้านคุณภาพและมาตรฐาน และด้านคุณลักษณะแตกต่างกัน พนักงานที่มีการรับรู้ปัจจัยการผลิตด้านความรู้ในการปฏิบัติงานต่างกันมี ความคิดเห็นด้านการพัฒนาคุณภาพการผลิตอาหารของแผนกผลิต (CP-K) ฝ่ายครัวการบิน (DC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในด้านความสะอาด ด้านรสชาติ และด้านคุณลักษณะแตกต่างกัน สำหรับพนักงานที่มีการรับรู้ปัจจัยการผลิตนโยบายด้านต้นทุนและแรงงานต่างกันมีความคิดเห็นด้านการพัฒนาคุณภาพการผลิตอาหารในด้านความสะอาด ด้านรสชาติ และด้านคุณลักษณะแตกต่างกัน นอกจากนี้พนักงานที่มีการรับรู้ปัจจัยการผลิต ด้านคุณภาพวัตถุดิบและเครื่องปรุงต่างกันมีความคิดเห็นด้านการพัฒนาคุณภาพการผลิตอาหาร ในด้านความสะอาด ด้านรสชาติ และด้านคุณลักษณะแตกต่างกัน ส่วนพนักงานที่มีการรับรู้ปัจจัยการผลิตด้านกระบวนการผลิตต่างกันมีความคิดเห็นด้านการพัฒนาคุณภาพการผลิตอาหารในด้านความสะอาด และด้านรสชาติแตกต่างกัน ส่วนพนักงานที่มีการรับรู้ปัจจัยการผลิตด้านกระบวนการผลิตต่างกันมีความคิดเห็นด้านการพัฒนาคุณภาพการผลิตอาหารในด้านคุณลักษณะ แตกต่างกัน และพนักงานที่มีการรับรู้ปัจจัยการผลิตด้านความรักและเอาใจใส่ในงานต่างกันมีความคิดเห็น ด้านการพัฒนาคุณภาพการผลิตอาหารในด้านความสะอาด และด้านรสชาติแตกต่างกัน

AttachmentSize
weerawat_mpa.pdf1.59 MB