หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา

Titleหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2548
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์อุไรวรรณ มีเพียร
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ :

การวิจัยเรื่อง ศึกษาปัญหาการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของครู / ผู้ดูแลเด็กที่ทำการสอนในสถานศึกษาปฐมวัย เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาปัญหาการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของครูหรือผู้ดูแลเด็กที่ทำหน้าที่ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในสถานศึกษาปฐมวัย เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กระบวนการวิจัยประกอบด้วย 1.) กำหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ซึ่งเป็นครู / ผู้ดูแลเด็กในสถานศึกษาปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ทำการสอนระหว่าง เดือน พฤศจิกายน 2546 – มีนาคม 2547 จำนวน 1,142 คน จาก 659 สถานศึกษา โดยแยกเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.) สร้างแบบสอบถามปัญหาและความต้องการของครู / ผู้ดูแลเด็กในการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยกำหนดเป็น 3 ตอน คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามปัญหาการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ประกอบด้วย 7 ด้าน และแบบสอบถามความคิดเห็นในสภาพการใช้หลักสูตรฯ 3.) เก็บรวบรวมข้อมูล 4.) วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์หาค่าร้อยละ และคำนวณหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามแต่ละด้าน และ 5.) ประมวลความคิดเห็นเพื่อนำเสนอตามลำดับความถี่
ผลการวิจัย พบว่า ครู / ผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่มีปัญหาในการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ไปใช้ในระดับปานกลางถึงมาก ค่า ระหว่าง 3.16 – 4.13

AttachmentSize
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2543.pdf82.34 KB