แรงงานข้ามชาติกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยบริเวณภาคใต้ตอนบน

Titleแรงงานข้ามชาติกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยบริเวณภาคใต้ตอนบน
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2548
ชื่อผู้วิจัย :อาธิ ครูศากยวงศ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะวิทยาการจัดการ, ผลกระทบทางสังคม, ผลกระทบทางเศรษฐกิจ, ภาคใต้ตอนบน, แรงงานข้ามชาติ
บทคัดย่อ :

ปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาสำคัญและมีผลกระทบต่อประเทศไทยค่อนข้างมาก นั่นคือการที่ประเทศไทยมีดินแดนอาณาเขตผืนแผ่นดินติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ พม่า กัมพูชา ลาวและมาเลเซีย ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย อันเนื่องมากจากอัตราค่าจ้างแรงงานของประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะพม่า ลาวและกัมพูชา มีอัตราค่อนข้างต่ำกว่าประเทศไทย อีกทั้งตำแหน่งงานในประเทศเพื่อนบ้านเหล่านั้นมีน้อย ทำให้แรงงานข้ามชาติเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยแต่ละปีจำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณชายแดนระหว่างประเทศ

AttachmentSize
บทความการวิจัย - แรงงานข้ามชาติ.pdf128.48 KB