การสำรวจความต้องการศึกษาต่อในโปรแกรมวิชาต่าง ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ของนักศึกษาสายสามัญและ สายวิชาชีพในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร ปีการศึกษา 2547

Titleการสำรวจความต้องการศึกษาต่อในโปรแกรมวิชาต่าง ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ของนักศึกษาสายสามัญและ สายวิชาชีพในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร ปีการศึกษา 2547
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2548
ชื่อผู้วิจัย :กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Institution
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ :

การที่จะให้บุคคลและสังคมได้รับการพัฒนาไปสู่คุณภาพตามเป้าหมาย การจัดการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วด้วย หลักสูตรและกระบวน การเรียนการสอนต้องเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้ตอบสนองสังคมยุคข่าวสาร หลักสูตรต้องปรับให้มีสาระความรู้ในวิชาการพื้นฐานและทักษะวิชาชีพ มีเนื้อหาสาระความรู้สมัยใหม่เป็นสากล กระบวนการบริหารจัดการในระบบคุณภาพกระบวนการเรียนการสอน ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีวิจารณญาณ สามารถนำความคิดสร้างสรรค์ไปปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหา กล้าตัดสินใจ มีความมั่นใจในตนเอง มีการยอมรับผู้อื่น สามารถที่จะอยู่ได้ในสังคมอย่างฉลาดและเป็นสุข

AttachmentSize
งานวิจัย.pdf98.46 KB