แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโครงการจุฬาภรณ์ 8 ตำบลลำพูน อ.บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฏร์ธานี

Titleแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโครงการจุฬาภรณ์ 8 ตำบลลำพูน อ.บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฏร์ธานี
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :นางสาวอุไร บุตรทองดี
คำค้น :A Study of Impact Result of the Grass Root Economic Policy, คณะวิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว, บ้านนาสาร, วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว, ศักยภาพการท่องเที่ยว, สุราษฎร์ธานี, โครงการจุฬาภรณ์
บทคัดย่อ :

การศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโครงการจุฬาภรณ์ 8 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อประเมินศักยภาพและเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโครงการจุฬาภรณ์ 8 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยสำรวจจากความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 299 คนแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นจำนวน 30 คน ประชาชนท้องถิ่น 169 คน และนักท่องเที่ยวจำนวน 100 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows และ Microsoft Excel โดยใช้สถิติอย่างง่าย คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และใช้วิธีถ่วงน้ำหนัก (Weighting Score Method) เพื่อคำนวณระดับศักยภาพในด้านพื้นที่ธรรมชาติที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ด้านการจัดการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งแวดล้อมศึกษา และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว
ผลการศึกษาสรุปได้ว่าพื้นที่โครงการจุฬาภรณ์ 8 มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาตินักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าไปในพื้นที่ได้โดยสามารถติดต่อรถของโครงการ หรือจะนำรถส่วนตัวเพื่อเข้าไปในพื้นที่ได้ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้น ทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาพื้นที่ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ส่วนด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวนั้นพื้นที่ได้มีกิจกรรมหลากหลานด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรม เช่น การเดินเท้าเพื่อศึกษาธรรมชาติ หรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจทางพื้นที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ส่วนด้านอัตรากำลังคนไม่เพียงพอในการบริการนักท่องเที่ยว งบประมารไม่เพียงพอ และขาดเจ้าหน้าที่ที่ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีความพร้อมด้านพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับความเดินเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างเต็มที่

การทำวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำข้อมูลจากการศึกษาระดับศักยภาพมาวิเคราะห์เพื่อเสนอ
แนวทางในการพัฒนาพื้นที่วิจัยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 4 ด้านคือ
1. ด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
2. ด้านการให้การศึกษาและสร้างจิตสำนึก
3. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่น
4. ด้านการพัฒนาโรงสร้างพื้นฐานและการบริการ

Custom 1

แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี