ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนประถมศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนในอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

Titleปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนประถมศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนในอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :กมล เถียรวิชิต
ที่ปรึกษา :ช่อเพชร เบ้าเงิน, พรศักดิ์ อาษาสุจริต
หลักสูตร :ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา :การบริหารการศึกษา
จำนวนหน้า :90 หน้า
ปีการศึกษา :04/2553
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :ภาคนิพนธ์
Call Numberวพ. 372.24 ก16ป
คำค้น :กมล, การตัดสินใจ, ผู้ปกครอง, สุราษฎร์ธานี, เวียงสระ, โรงเรียนประถมศึกษา
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกโรงดรียนระดับประถมศึกษา ของผู้ปกครองนักเรียนในอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเปรียบเทียบปัจจัยทีมีอิทธิพลในการเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษา ของผู้ปกครองนักเรียนในอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเรื่อง เพศ อายุ ระดับการศึกษาผู้ปกครอง อาชีพผู้ปกครอง รายได้ของผู้ปกครอง จำนวนพี่น้องในครอบครัว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ตามรูปแบบการจัดการศึกษาในสังกัดรัฐบาลในอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2551จำนวน 211 คน และผู้ปกครองนักเรียนสังกัดประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ตามรูปแบบการจัดการศึกษาในสังกัดเอกชน ในอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2551 จำนวน 89 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง 300 คน
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนในอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราฎร์ธานี ในภาพรวมของทุกด้านอยู่ในระดับมาก เพื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ 1) ด้านชื่อเสียงของโรงเรียน 2) ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 3) ด้านสภาพแวดล้อม 4) ด้านแนวทางการจัดการเรียนการสอน 5) ด้านค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง ตามลำดับ ผู้ปกครองทีมีความแตกต่างกันในเรื่อง เพศ อายุ ระดับการศึกษาผู้ปกครอง อาชีพผู้ปกครอง รายได้ผู้ปกครอง จำนวนพี่น้องในครอบครัว เห็นว่าปัจจัยทางด้านชื่อเสียงของโรงเรียน ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านสภาพแวดล้อม ด้านแนวการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนประถมศึกษาไม่แตกต่างกัน