ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้ำประปาอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้ำประปาอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :ณัฎฐิยา แดงประเสริ
ที่ปรึกษา :นันทวรรณ ช่างคิด, อุษณีย์ สุธรรมมาภร
หลักสูตร :สาขาบริหารธุรกิจ
สาขา :หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จำนวนหน้า :98
ปีการศึกษา :2553
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :ภาคนิพนธ์
คำค้น :ความพึงพอใจ
AttachmentSize
Nutthiya.pdf936.04 KB