รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

Titleรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :ขวัญชล โคสัมปัตติ
หลักสูตร :ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา :การบริหารการศึกษา
จำนวนหน้า :85
ปีการศึกษา :2552
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :ภาคนิพนธ์
Call Numberวพ.370.113 ข171ร
คำค้น :ขวัญชล, โคสัมปัตติ,, นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี, รูปแบบการเรียนรู้
บทคัดย่อ :

วัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี จำแนกตามเพศ หลักสูตรที่ศึกษาและประเภทวิชาที่ศึกษาและใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีของกราชาและริชแมน (Grasha&Reichman) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 280 คน เครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการทดสอบค่าเอฟ วิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพามากที่สุด รองลงมาตามลำดับได้แก่แบบอิสระ แบบร่วมมือ แบบมีส่วนร่วม แบบแข่งขัน และแบบหลีกเลี่ยงน้อยที่สุด นักศึกษาเพศชายใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยงและแบบแข่งขันสูงกว่าเพศหญิงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยงและแข่งขันสูงกว่าหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระสูงกว่าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 นักศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยงและรูปแบบการแข่งขันสูงกว่าประเภทวิชาพาณิชยกรรมและคหกรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 นักศึกษาประเภทวิชาคหกรรมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระสูงกว่าประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05