การบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :ศรัญย์ นาคกุล
ที่ปรึกษา :นันทวรรณ ช่างคิด, อรุษ คงรุ่งโชค
หลักสูตร :บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขา :บริหารธุรกิจ
จำนวนหน้า :106
ปีการศึกษา :2553
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :ภาคนิพนธ์
Call Numberวพ.647.94ศ171ก ฉ.2
คำค้น :การจัดการธุรกิจโรงแรม, การบริหาร, การบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมในอำเภอเกาะสมุย, การโรงแรม, ธุรกิจ, นาคกุล, บริหาร, ศรัญย์, สุราษฎร์ธานี, เกาะสมุย, โรงแรม, โรงแรมในอำเภอเกาะสมุย
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราฎร์ธานี ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจโรงแรมกับการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราฎร์ธานี และศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างจำนวน 206 ราย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสัมพันธ์ด้วยไค-สแควร์
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีตำแหน่งหน้าที่เป็นฝ่ายบุคคล การศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทธุรกิจโรงแรม รูปแบบของธุรกิจเป็นแบบ บริษัทจำกัด ทุนจดทะเบียนจัดตั้งกิจการอยู่ระหว่าง 1,000,001-3,000,000 บาท และมีบุคลากรในองค์กร 1-20 คน การบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านการจัดคนเข้าทำงานมีความสำคัญมากเป็นอันดับหนึ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจโรงแรมกับการบริหารกับการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม ด้านการวางแผนองค์กรได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานอย่างชัดเจน ด้านการจัดองค์กรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรมีความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันในการทำงาน ด้านการจัดคนเข้าทำงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองคืกร ได้กำหนดมาตรฐานการปฏิบัตงานร่วมกัน ด้านการสั่งการ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้านการควบคุมองค์กรมีการประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัตงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ส่วนการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม พบว่า การแข่งขันของการประกอบการธุรกิจโรงแรมในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราฎร์ธานี มีแนวโน้มสูงขึ้น