การจัดทำแผนชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

Titleการจัดทำแผนชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :ถนัด คงสมบัติ
ที่ปรึกษา :วิศาล ศรีมหาวโร, อัจฉรา สุนทรปกรณ์
หลักสูตร :ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา :ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จำนวนหน้า :124
ปีการศึกษา :2553
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :วิทยานิพนธ์
Call Numberวพ.307.1ถ151กฉ.2
คำค้น :การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเศรษฐกิจ, ชุมชน, เศรษฐกิจพอเพียง, แผนชุมชน
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทชุมชน ศักยภาพการพึ่งพาตนเองของประชาชนและจัดทำแผนชุมชนตามแนวปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนองเป็นการวิจัยและพัฒนาที่มีลักษณะเป็นเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนและผู้นำชุมชน ตำบลกะเปอร์ที่เลือกจำเพาะเจาะจงจากทั้ง 10 หมู่บ้าน จำนวน 180 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยการศึกษาเอกสาร (Document Research ) แบบสอบถาม การทำแผนที่ความคิด (Mind Map ) การสนทนากลุ่ม (Focus Group ) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview ) และการสังเกต ( Observation) ซึ่งสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
จากผลการวิจัย พบว่า บริบทชุมชนของตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง การศึกษา พบว่า เป็นบริบทที่มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสามารถจัดทำแผนชุมชน ได้เป็นอย่างดี มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสลับกับที่ราบเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ดินดีเหมาะแก่การเพาะปลูกทำการเกษตรส่วนศักยภาพการพึ่งพาตนเอง มีพื้นที่แหล่งการผลิตที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีชายฝั่งทะเลและพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลน มีการประกอบอาชีพที่ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น มีทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำสาธารณะ ที่สาธารณะ พื้นที่ป่าสาธารณะ มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณค่า มีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนา การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ ในชุมชนในลักษณะที่อยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร ได้แก่ กลุ่มการผลิต กลุ่มอาชีพ กลุ่มการตลาด กลุ่มร้านค้าชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสวัสดิการ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มรักษาสุขภาพ กลุ่มการศึกษา ผลของการจัดทำแผนชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนชุมชนเชิงคุณภาพระดับหมู่บ้าน/ตำบล เกิดจากการเรียนรู้ในกระบวนการทางปัญญาการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจกำหนดเป็นแผนชุมชนที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการพึ่งตนเองก่อน สร้างความพอเพียงในครอบครัว ชุมชนและสังคม มีกิจกรรมพัฒนาคน พัฒนาองค์กรชุมชนที่มุ่งสู่ความสมดุล มั่นคงและยั่งยืน มีมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการจัดทำแผนชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา คือยุทธศาสตร์ความพอประมาณ กิจกรรมมีกลุ่มทำกินทำใช้ กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กองทุนการศึกษา กองทุนสวัสดิการชุมชน การลดละเลิกอบายมุข กลุ่มเกษจรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ความมีเหตุผล กิจกรรมมีร้านค้าชุมชน กลุ่มรวบรวมผลิตมังคุด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร กลุ่มเกษตรผสมผสาน ยุทธศาสตร์ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี กิตกรรมมี กลุ่มออมทรัพย์ สถาบันการเงินชุมชน การทำบัญชีครัวเรือน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ธนาคารต้นไม้ ยุทธศาตร์ความรู้ กิจกรรมมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาตร์คุณธรรม กิจกรรมมีกลุ่มลดละเลิกอบายมุข กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น แผนที่ได้เป็นแผนชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแผนที่ทำให้ชุมชนสามารถ พึ่งตนเองจากครัวเรือนสู่ระดับชุมชน และเป็นการยกระดับการพัฒนาเข้าสู่การพึ่งพาซึ่งกันและกันในชุมชน