พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2552
ชื่อผู้วิจัย :เสกสรรค์ ชูช่วย
ที่ปรึกษา :ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ, ผศ.สาโรช เนติธรรมกุ
หลักสูตร :บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา :บริหารธุรกิจ
จำนวนหน้า :163 หน้า
ปีการศึกษา :2552
สถาบัน :บัณฑิตวิทาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :วิทยานิพนธ์
Call Numberวพ.658.834ส251พ ฉ.2
คำค้น :พฤติกรรมการบริโภค, สุราษฎร์ธานี, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, เสกสรรค์
บทคัดย่อ :

การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบิโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อม และพฤติกรรมผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เครื่องมือใช้เก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างได้จาก การสุ่มผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน สถิติพรรณาใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาคตรฐานโดยใช้ t-test และ F-test เปรียบเทียบรายคู่โดยใช้ LSD สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20-30 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพรับราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ รายได้ต่อเดือน 20,001-25,000 บาท และมีสมชิกในครอบครัว 4-5 ตน พฤติกรรมการบริโภคส่วนใหญ่ดื่มเมื่อเที่ยวสถานบันเทิง โดยดื่มกับกลุ่มเพื่อน และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มคือเหล้า สถานที่ใช้ดื่มเป็นร้านอาหาร หรือสถานบันเทิง ดื่มในปริมาณมากกว่า 4 แก้ว ต่อครั้ง และดื่มน้อย กว่า 1 ครั้งสัปดาห์ จำนวนเงินที่จ่ายต่อครั้งไม่เกิน 500 บาท และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรก เมื่ออายุประมาณ 15-18 ปี การให้ความสำคัญกับปัจจัยแวดล้อมในภาพรามมีความสำคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณษเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีผลอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยด้านสุขภาพมีระดับความสำคัญมากที่สุด รองลงมาคือด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒธรรมและค่านิยม ด้านกฏหมาย ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านสังคมตามลำดับ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กับปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า มีความสัมพันธ์ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ทุกปัจจัย ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กับปัจจัยแวดล้อม พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางสถิติที่รดับ 0.05 ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านกฎหมาย และด้านสังคม และข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถามคือ ควรเพิ่มภาษีนำเข้าเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เน้นมาตรการซื้อขายแก่เด็กและเยาวชน และควรควรงดกิจกรรมที่มีร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมอยู่ด้วย