การพัฒนาชุดการเรียนเรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleการพัฒนาชุดการเรียนเรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :สุรเชษฐ ผะลา
ที่ปรึกษา :สุรพล เนาวรัตน์, ประสิทธิ์ ทองแจ่ม
หลักสูตร :ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา :คณิตศาสตร์ศึกษา
จำนวนหน้า :493 หน้า
ปีการศึกษา :2552
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
Call Numberวพ.510 ส247ก
คำค้น :การพัฒนาชุดการเรียน, คณิตศาสตร์, ระบบสมการเชิงเส้น
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาชุดการเรียนเรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองพังกลางให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองพังกลางระหว่างก่อนกับหลังเรียนและศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนหลังจากเรียนโดยใช้ชุดการเรียนเรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียรบ้านคลองพังกลาง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ห้องเรียน 30 คน การเลือกตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดการเรียนเรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแบบคู่ขนาน 3 หน่วยและแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าประสิทธิภาพของชุดการเรียน ดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนและการทดสอบค่าที การวิจัยปรากฎผลดังนี้ ชุดการเรียนเรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองพังกลางที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ์ 80/80 มีค่าประสิทธิภาพของชุดการเรียนจำนวน 3 หน่วยเป็น 81.79/81.33, 80.86/81.00 และ80.87/81.67 ตามลำดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนเรื่องเรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองพังกลางสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นักเรียนมีความคิดเห็นต่อชุดการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนเรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองพังกลางในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง