การพัฒนารูปแบบการให้การบริการคุณภาพแก่ประชาชนของเจ้าหน้าที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

Titleการพัฒนารูปแบบการให้การบริการคุณภาพแก่ประชาชนของเจ้าหน้าที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :สุฟ้าง แซ่หว่อง
ที่ปรึกษา :รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร, ดร.สมคิด รัตนพันธุ์
หลักสูตร :หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา :สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
จำนวนหน้า :259
ปีการศึกษา :2553
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :วิทยานิพนธ์
คำค้น :การพัฒนา, บัณฑิตวิทยาลัย, รูปแบบการให้การบริการ, สำนักทะเบียน, สุฟ้าง, เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนาการให้บริการคุณภาพแก่ประชาชนของเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาการให้บริการคุณภาพแก่ประชาชนของเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเพื่อประเมินผลการพัฒนาการให้บริการคุณภาพแก่ประชาชนของเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ออกแบบการวิจัยเป็นแบบวิจัยและพัฒนา แบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่า ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนาการให้การบริการคุณภาพแก่ประชาชนของเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41 - 50 ปี สำเร็จการศึกษา ในระดับประถมศึกษา มีอาชีพค้าขาย มีรายได้ต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท และเคยมารับบริการ ในปี 2553 จำนวนมากกว่า 2 ครั้ง ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการให้บริการประชาชน ด้านบุคลิกภาพ ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านกระบวนการให้บริการ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของสำนักงาน ปัญหาอยู่ในระดับมาก ระดับความต้องการฝึกอบรมการพัฒนารูปแบบการให้การบริการคุณภาพฯ พบว่า มีความต้องการพัฒนารูปแบบการให้การบริการคุณภาพแก่ประชาชน แยกเป็นรายด้าน คือด้านบุคลิกภาพ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของสำนักงาน ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า มีความต้องการฝึกอบรมฯ อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการติดต่อสื่อสาร พบว่า มีความต้องการฝึกอบรมอยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับและผลรวมค่าเฉลี่ยทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการให้การบริการคุณภาพแก่ประชาชนของเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 ได้เนื้อหาหรือหน่วยการอบรม จำนวน 6 เรื่อง คือ 1) บุคลิกภาพ 2) กระบวนการให้บริการ 3) มนุษยสัมพันธ์ 4) เทคนิคการติดต่อสื่อสาร 5) การประชาสัมพันธ์ 6) การจัดสถานที่และสภาพแวดล้อมของสำนักงาน พบว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องในระดับมากถึงมากที่สุด ขั้นตอนที่ 3 ผลการทดลองและประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาการให้การบริการคุณภาพแก่ประชาชนของเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลอง มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และเจตคติหลังจากการฝึกอบรมแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม และมีความแตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนระหว่างก่อนกับหลังการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการประเมินการดำเนินการฝึกอบรมตามกระบวนการรูปแบบที่พัฒนาขึ้น พบว่า กลุ่มทดลองเห็นว่ามีความเหมาะสมและสามารถนำไปใช้จริงในระดับมากถึงมากที่สุด

AttachmentSize
suphang_ma.pdf2.06 MB