ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. ของบุคลากรในโรงพยาบาล เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. ของบุคลากรในโรงพยาบาล เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2554
ชื่อผู้วิจัย :กรรณิการ์ สุขสม
ที่ปรึกษา :รศ.สุณีย์ ล่องประเสร, ผศ.ดร.สมศักดิ์ ชอบตรง
หลักสูตร :หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขา :สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จำนวนหน้า :122
ปีการศึกษา :2553
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :วิทยานิพนธ์
คำค้น :กรรณิการ์, การดำเนินงาน, กิจกรรม 5ส., บุคลากรในโรงพยาบาล, ปัจจัยที่มีผล, สุขสม, สุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ของบุคลากรเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ของบุคลากร จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ในโรงพยาบาล เขตอำเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรประจำการของโรงพยาบาล เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 334 ราย โดยค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และมากกว่า 60 ปี มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี อายุการทำงานมากกว่า 10 ปี ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งตามตารางเวลาที่กำหนด สังกัดหน่วยงานรัฐบาล ทำงานโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ของบุคลากร ในโรงพยาบาล เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าโดยรวม มีความสำคัญในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คือ ด้านผู้นำและเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านวัฒนธรรมองค์กรและด้านโครงสร้างองค์กรอยู่ในระดับมาก และด้านระเบียบข้อบังคับ ด้านนโยบายองค์กร ด้านค่าตอบแทนสวัสดิการและความก้าวหน้าอยู่ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ของบุคลากรในโรงพยาบาลเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ความถี่ในการมีส่วนร่วม หน่วยงานที่สังกัด และโรงพยาบาลที่ทำงาน ทำให้ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ของบุคลากรในโรงพยาบาลเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ของโรงพยาบาล พบว่า เพื่อนร่วมกิจกรรม 5 ส. ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ เครื่องมือ/อุปกรณ์ไม่เพียงพอ มีภาระงานประจำมากส่งผลให้มีเวลา ในการทำกิจกรรม 5 ส. น้อย เป็นต้น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ของโรงพยาบาล พบว่า ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส. หรือแนะนำแนวทางการทำกิจกรรม 5 ส. แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

AttachmentSize
kuninka_mba.pdf1.1 MB