พัฒนาการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleพัฒนาการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2554
ชื่อผู้วิจัย :ชนาธิป สวัสดี
ที่ปรึกษา :ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด, ผศ.ดร.จิตเกษม หลำสะอาด
หลักสูตร :หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา :สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
จำนวนหน้า :154
ปีการศึกษา :2553
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :วิทยานิพนธ์
คำค้น :การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, การบริหารจัดการ, ชนาธิป, บัณฑิตวิทยาลัย, พัฒนาการมีส่วนร่วม, วิภาวดี, สุราษฎร์ธานี, แกนนำชุมชน
บทคัดย่อ :

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการในการมีส่วนร่วม สร้างและพัฒนาการมีส่วนร่วม ทดลองใช้กระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชน ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาปัญหาและความต้องการดำเนินการโดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่มตัวแทนจากแกนนำชุมชน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง นำปัญหาและความต้องการที่ได้สร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งทดลองใช้กระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วม โดยจัดประชุมกลุ่มทดลองที่คัดเลือกแบบเจาะจง จำนวน 30 คน
ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนาการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า เกิดขึ้นจากปริมาณนักท่องเที่ยวที่มีเพิ่มมากขึ้นและมีนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดปัญหาในการทำลายทัศนียภาพ ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งประชาชนยังเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม เพราะหน่วยงานของรัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเท่าที่ควร จึงส่งผลให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา และค่อย ๆ ทำลายความก้าวหน้าของการท่องเที่ยวในชุมชนในส่วนของความต้องการของชุมชนที่ได้จากการดำเนินการสนทนากลุ่มนั้น พบว่าแกนนำชุมชนมีความต้องการที่จะสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง มีความร่วมมือกันและหน่วยงานภาครัฐ ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการและหลักการมีส่วนร่วม รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักทั่วถึง เพื่อจะได้พัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืนต่อไป ผลการสร้างกระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชนโดยดำเนินการคัดเลือกตัวแทนแบบเจาะจงเข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน 1) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เชิงนิเวศ การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยว และ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 2) ด้านทักษะฝึกปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3) ด้านเจตคติ ความตระหนักต่อการ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และในการประเมินกระบวนการพัฒนา การมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอวิภาวดี จังหวัด สุราษฎร์ธานี พบว่า ผลการทดสอบความรู้และเจตคติของแกนนำชุมชน หลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนความพึงพอใจ ของแกนนำชุมชนที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ปรากฏว่า มีความพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนา การมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในระดับมาก

AttachmentSize
chanatip.pdf1.74 MB