ความต้องการสถานบริบาลของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

Titleความต้องการสถานบริบาลของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2554
ชื่อผู้วิจัย :ชุติมา บุญทบ
ที่ปรึกษา :รศ.สุณีย์ ล่องประเสร, ผศ.ดร.นันทวรรณ ช่างคิด
หลักสูตร :หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขา :สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จำนวนหน้า :127
ปีการศึกษา :2553
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :ภาคนิพนธ์
คำค้น :กระบี่, ความต้องการ, ชุติมา, บัณฑิตวิทยาลัย, ผู้สูงอายุ, สถานบริบาล
บทคัดย่อ :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการสถานบริบาลของผู้สูงอายุ ศึกษาสภาพการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ เปรียบเทียบความต้องการสถานบริบาลของผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จำแนกตามข้อมูลพื้นฐานของผู้สูงอายุ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุกับความต้องการสถานบริบาลของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 50 - 79 ปี จำนวน 380 คน ด้วยวิธีสุ่มแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test การเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้ Scheff? และการทดสอบไค-สแควร์
ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 50 - 59 ปี สมรสแล้ว ไม่มีบุตร ระดับการศึกษาประถมศึกษา อาชีพธุรกิจส่วนตัว รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท สภาพการอยู่อาศัย พบว่า พักอาศัยกับคู่สมรส เป็นบ้านเดี่ยว ดูแลสุขภาพด้วยการเดิน มีปัญหาครอบครัว ปัญหาที่พักอาศัย คือ ไม่สะดวกในการเดินทางคมนาคม ความต้องการสถานบริบาลของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยรวมอยู่ในระดับความต้องการมาก เรียงตามลำดับนี้ คือ ด้านสภาพแวดล้อมที่พักอาศัย รองลงมาคือ ด้านบริการสาธารณูปโภค ด้านบริการภายในสถานบริบาล และด้านอาคารที่พักอาศัย และผลการเปรียบเทียบความต้องการสถานบริบาลของผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จำแนกตามข้อมูลพื้นฐานของผู้สูงอายุ พบว่า ข้อมูลพื้นฐานของผู้สูงอายุโดยรวมไม่แตกต่างกันกับต้องการสถานบริบาลของผู้สูงอายุ ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุกับความต้องการสถานบริบาลของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พบว่า ลักษณะการพักอาศัย และประเภทที่พักอาศัยมีความสัมพันธ์กับความต้องการสถานบริบาลของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05

AttachmentSize
chutima.pdf1.14 MB