พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :เบญจลักษณ์ มุสิกะชะนะ
ที่ปรึกษา :นิตย์ หทัยวสีวงศ, สาโรช เนติธรรมกุ
หลักสูตร :หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขา :สาขาบริหารธุรกิจ
จำนวนหน้า :178
ปีการศึกษา :2553
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :วิทยานิพนธ์
คำค้น :ผู้บริโภค, พฤติกรรมการเลือกซื้อ, สุราษฎร์ธานี, เบญจลักษณ, เบเกอรี่
AttachmentSize
Penjaluk.pdf1.27 MB