การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร ในจังหวัดกระบี่

Titleการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร ในจังหวัดกระบี่
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :ทิพวัล มลิแสง
ที่ปรึกษา :รศ.สุณีย์ ล่องประเสร, ผศ.ดร.นันทวรรณ ช่างคิด
หลักสูตร :หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขา :สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จำนวนหน้า :55
ปีการศึกษา :2553
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :ภาคนิพนธ์
คำค้น :กระบี่, การดำเนินงาน, การมีส่วนร่วม, ทิพวัล, บัณฑิตวิทยาลัย, ภาคการเกษตร, สมาชิกสหกรณ์
บทคัดย่อ :

การวิจัยในครั้งมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดกระบี่ เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ ภาคการเกษตรในจังหวัดกระบี่จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดกระบี่ เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดกระบี่ ที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ปี 2551 จำนวน 386 คน โดยค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test
ผลการวิจัย พบว่า ประชากรที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 41 - 50 ปี นับถือ ศาสนาพุทธ จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา อาชีพเกษตรกรทำสวน รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,000 บาท ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกมากกว่า 9 ปี ระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ โดยรวม มีระดับการมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามลำดับ พบว่า ด้านผลประโยชน์ มีระดับการมีส่วนร่วมในระดับมาก และด้านการปฏิบัติการ ด้านการตัดสินใจ ด้านการประเมินผล มีระดับการส่วนร่วมในระดับปานกลาง ตามลำดับ การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดกระบี่ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ ระดับการศึกษา รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน มีระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกสหกรณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ อายุ ศาสนา อาชีพ ระยะเวลาในการเป็นสมาชิก มีระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ ไม่แตกต่างกัน

AttachmentSize
tippawan.pdf934.85 KB