การตัดสินใจใช้บริการจัดฟันของประชาชนจากคลินิกทันตกรรม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleการตัดสินใจใช้บริการจัดฟันของประชาชนจากคลินิกทันตกรรม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :นันทิดา มัชฌิม
ที่ปรึกษา :ผศ.ดร.นันทวรรณ ช่างคิด, ผศ.ดร.สมศักดิ์ ชอบตรง
หลักสูตร :หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขา :สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จำนวนหน้า :208
ปีการศึกษา :2553
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :ภาคนิพนธ์
คำค้น :การตัดสินใจใช้บริการ, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, นันทิดา, บัณฑิตวิทยาลัย, สุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้บริการจัดฟันของประชาชนจากคลินิกทันตกรรม ศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดในการใช้บริการจัดฟันจากคลินิกทันตกรรม ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจใช้บริการจัดฟันของประชาชนจากคลินิกทันตกรรม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด กับการตัดสินใจใช้บริการจัดฟันของประชาชนจากคลินิกทันตกรรม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่เข้าไปใช้บริการจัดฟันจากคลินิกทันตกรรม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 400 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไค-สแควร์
สรุปผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 12 - 24 ปี สถานภาพโสด นับถือศาสนาพุทธ การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. เป็นนักเรียน/นักศึกษา ไม่มีรายได้ต่อเดือนเนื่องจากได้รับเงินจากผู้ปกครอง และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีการตัดสินใจใช้บริการจัดฟันของประชาชนจากคลินิกทันตกรรม พบว่า เหตุผลที่ใช้บริการ คือ ฟันเก การใช้บริการคลินิกทันตกรรม เพราะไปตามแพทย์นัด ความถี่ในการเข้ามารับบริการทุกเดือน ประสบการณ์การที่ใช้บริการคลินิกทันตกรรมจัดฟัน น้อยกว่า 1 ปี ช่วงเวลาที่ใช้บริการจะเป็นวันหยุด จำนวนคลินิกที่ใช้บริการในปัจจุบัน 1 แห่ง รู้จักคลินิกทันตกรรมจัดฟันจากคนในครอบครัว บุคคลที่มีอิทธิพลในการเข้าใช้บริการคือเพื่อน ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดในการใช้บริการจัดฟันจากคลินิกทันตกรรม โดยรวมอยู่ในระดับการตัดสินใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการตัดสินใจมากที่สุด คือ ด้านบุคคลหรือพนักงาน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ การตัดสินใจใช้บริการจัดฟันของประชาชนจากคลินิกทันตกรรม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทุกด้านมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการจัดฟัน ของประชาชนจากคลินิกทันตกรรม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดกับการการตัดสินใจใช้บริการ จัดฟันของประชาชนจากคลินิกทันตกรรม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทุกด้าน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการจัดฟันของประชาชน จากคลินิกทันตกรรม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

AttachmentSize
nunthida.pdf1.87 MB