พฤติกรรมการใช้บริการโรงรับจำนำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleพฤติกรรมการใช้บริการโรงรับจำนำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :นาตยา อภิศักดิ์ม
ที่ปรึกษา :ผศ.ดร.นันทวรรณ ช่างคิด, ผศ.อาธิ ครูศากยวงศ
หลักสูตร :หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขา :สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จำนวนหน้า :203
ปีการศึกษา :2553
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :ภาคนิพนธ์
คำค้น :การใช้บริการ, นาตยา, บัณฑิตวิทยาลัย, พฤติกรรม, สุราษฎร์ธานี, โรงรับจำนำ
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการโรงรับจำนำ ระดับการใช้บริการโรงรับจำนำ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการโรงรับจำนำของผู้ใช้บริการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับปัจจัยส่วนบุคคล เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโรงรับจำนำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาปัญหาและความคิดเห็นในการใช้บริการโรงรับจำนำในจังหวัด สุราษฎร์ธานี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผู้ที่ใช้บริการโรงรับจำนำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 384 คน โดยค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและไค-สแควร์
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี ศาสนาพุทธ สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว เจ้าของกิจการ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท ภูมิลำเนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนสมาชิกในครอบครัว 3 - 4 คน เป็นผู้มีรายได้หลักในครอบครัว บริการที่เลือกใช้คือการจำนำ เหตุผลที่ใช้บริการเพราะดอกเบี้ยต่ำ ใช้บริการเพื่อนำไปลงทุน ข้อมูลข่าวสารของโรงรับจำนำจากสื่ออื่น ๆ ความถี่ในการใช้บริการไม่แน่นอน เวลาที่เลือกใช้บริการ 10.00 - 11.00 น. ระยะเวลาที่ใช้บริการ 6 -10 นาที ชนิดของสังหาริมทรัพย์ที่นำมาจำนำได้แก่ ทองคำ เพชร พลอย นาก มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่นำมาจำนำมากกว่า 10,000 บาท วงเงินที่ได้รับจากการจำนำ มากกว่า 10,000 บาท ตัดสินใจในการใช้บริการด้วยตนเอง การใช้บริการโรงรับจำนำของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมมีระดับการใช้บริการในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการโรงรับจำนำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การใช้บริการโรงรับจำนำทุกด้าน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการโรงรับจำนำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

AttachmentSize
nattaya.pdf1.46 MB