ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารนำเข้าของผู้บริโภคในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารนำเข้าของผู้บริโภคในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :เพ็ญศรี พิจิตร
ที่ปรึกษา :รศ.สุณีย์ ล่องประเสร, ผศ.ดร.นันทวรรณ ช่างคิด
หลักสูตร :หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขา :สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จำนวนหน้า :154
ปีการศึกษา :2553
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :ภาคนิพนธ์
คำค้น :การเลือกซื้ออาหารนำเข้า, ปัจจัยที่มีผล, ผู้บริโภค, สุราษฎร์ธานี, เกาะสมุย, เพ็ญศรี
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารนำเข้า ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการเลือกซื้ออาหารนำเข้า เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารนำเข้าของผู้บริโภคในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้บริโภคกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารนำเข้าของผู้บริโภคในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริโภคที่เลือกซื้ออาหารนำเข้าในเขตอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 405 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างมาศึกษาแบบวิธีบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติที (t-test) ค่าสถิติเอฟ (F-test) และการทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test)
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 - 30 ปี มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ประกอบอาชีพพนักงานบริษัททั่วไป มีรายได้เฉลี่ยของท่านต่อเดือนระหว่าง 8,001 - 10,000 บาท ด้านพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารนำเข้า พบว่า ประเภทของอาหารนำเข้า เป็นผักและผลไม้สด สถานที่ที่ชอบเลือกซื้อสินค้า คือ ห้างเทสโก้โลตัส เหตุผลในการเลือกซื้ออาหารนำเข้า คือ มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย ประเทศที่เลือกซื้ออาหารนำเข้า คือ ประเทศออสเตรเลีย ความถี่ในการสั่งซื้ออาหารนำเข้า 1 - 5 ครั้งต่อเดือน ช่วงเวลาที่ซื้ออาหารนำเข้า หลังจาก 16.00 น. ค่าใช้จ่ายที่ซื้ออาหารนำเข้าต่อครั้ง น้อยกว่า 2,000 บาท ทราบข้อมูลแหล่งจำหน่ายอาหารนำเข้าจากใบเสนอราคา ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารนำเข้า พบว่า โดยรวมในการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้า ด้านราคาสินค้าอาหารนำเข้า ด้านสถานที่ในการบริการอาหารนำเข้า ด้านการส่งเสริมการบริการ ในการขาย ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางสังคม/วัฒนธรรม ตามลำดับ ส่วนการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารนำเข้า ของผู้บริโภคในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนเพศและสถานภาพไม่แตกต่างกัน ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการของผู้บริโภคต่อการเลือกชื้ออาหารนำเข้ากับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกชื้ออาหารนำเข้าในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้า ด้านราคาสินค้าอาหารนำเข้า ด้านสถานที่ในการบริการอาหารนำเข้า ด้านการส่งเสริมการบริการในการขาย ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านลักษณะทางสังคม/วัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม ของผู้บริโภคต่อการเลือกชื้ออาหารนำเข้า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ไม่มีความสัมพันธ์กัน

AttachmentSize
Pensri.pdf1.3 MB