สภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดุของเทศบาลตำบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleสภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดุของเทศบาลตำบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :ภาณุมาศ จักราพงษ์
ที่ปรึกษา :รศ.สุณีย์ ล่องประเสร, ผศ.ดร.สมศักดิ์ ชอบตรง
หลักสูตร :หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขา :สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จำนวนหน้า :160
ปีการศึกษา :2553
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :ภาคนิพนธ์
คำค้น :การบริหารงาน, บัณฑิตวิทยาลัย, พัสดุ, ภาณุมาศ, สภาพและปัญหา, สุราษฎร์ธานี, เทศบาลตำบล
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดุของเทศบาลตำบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดุของเทศบาลตำบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามลักษณะของเทศบาลและปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงานคลัง นักบริหารงานช่าง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ของเทศบาลตำบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 192 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ F-test
ผลการวิจัยพบว่า เทศบาลตำบลส่วนใหญ่มีรายได้ของเทศบาล 20 - 40 ล้านบาท จำนวนพนักงานในเทศบาล มากกว่า 30 คน ขึ้นไป ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ตำแหน่งหน้าที่ คือนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงานคลัง นักบริหารงานช่าง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพัสดุ 11 - 20 ปี สภาพการบริหารงานพัสดุของเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานพัสดุของเทศบาลตำบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการควบคุม รองลงมาคือ ด้านการวางแผนกำหนดความต้องการ ด้านการจัดหา ด้านการจำหน่ายพัสดุ ด้านการบำรุงรักษา และด้านการแจกจ่าย ตามลำดับ ปัญหา ในการบริหารงานพัสดุของเทศบาลตำบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ระดับปัญหาในการบริหาร งานพัสดุของเทศบาลตำบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เรียงตามลำดับดังนี้ คือ ด้านการบำรุงรักษา รองลงมาคือ ด้านการจัดหาพัสดุ ด้านการแจกจ่ายพัสดุ ด้านการควบคุมพัสดุ ด้านการวางแผนกำหนดความต้องการ และด้านการจำหน่ายพัสดุ ตามลำดับ ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานพัสดุของเทศบาลตำบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามลักษณะของเทศบาลและปัจจัยส่วนบุคคล จำนวนพนักงานในเทศบาล ประสบการณ์การปฏิบัติงานพัสดุ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนรายได้ของเทศบาล และตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานพัสดุของเทศบาลตำบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำแนกตามลักษณะของเทศบาลและปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า รายได้ของเทศบาล จำนวนพนักงาน ในเทศบาล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และประสบการณ์การปฏิบัติงานพัสดุ ไม่แตกต่างกัน

AttachmentSize
panumas.pdf1.15 MB