ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดกระบี่

Titleปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดกระบี่
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :ภูษิต ลิ่มบุตร
ที่ปรึกษา :ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ, ผศ.ดร.นันทวรรณ ช่างคิด
หลักสูตร :หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขา :สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จำนวนหน้า :84
ปีการศึกษา :2553
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :ภาคนิพนธ์
คำค้น :กระบี่, การตัดสินใจใช้บริการ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, บัณฑิตวิทยาลัย, ปัจจัยที่มีผล, ภูษิต, สินเชื่อ
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อ ของผู้บริโภค ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดกระบี่ เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในจังหวัดกระบี่ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการใช้สินเชื่อของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดกระบี่ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับผู้ใช้บริการสินเชื่อของธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดกระบี่ โดยการสุ่มแบบบังเอิญ จากลูกค้าจำนวน 197 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพสมรส มีอาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีอายุ 31 - 40 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 25,001 - 30,000 บาท วงเงินสินเชื่อที่มีอยู่ใช้กับธนาคาร อยู่ในปัจจุบันไม่เกิน 1,000,000 บาท ประเภทสินเชื่อที่ใช้คือ เงินกู้เพื่อธุรกิจ เมื่อพิจารณาระดับ การตัดสินใจรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจมากเป็นอันดับแรก ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดกระบี่ จำแนกตามเพศ พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์รายด้าน พบว่า ด้านราคาลูกค้าเพศชายและเพศหญิงมีการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในจังหวัดกระบี่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน

AttachmentSize
phusit.pdf884.71 KB