พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ของประชาชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ของประชาชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :มัตสริน สิทธิไชย
ที่ปรึกษา :ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ, ผศ.อาธิ ครูศากยวงศ
หลักสูตร :หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขา :สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จำนวนหน้า :149
ปีการศึกษา :2553
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :วิทยานิพนธ์
คำค้น :การบริโภค, บัณฑิตวิทยาลัย, พฤติกรรม, มัตสริน, สุราษฎร์ธานี, เครื่องดื่ม, แอลกอฮอล์
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาปัจจัยทางการตลาดและปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดและปัจจัยแวดล้อมภายนอกกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผู้บริโภคเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 400 คน โดยค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าไค-สแควร์
ผลการวิจัย พบว่า ประชากรที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 20 - 30 ปี นับถือศาสนาพุทธ มีสถานภาพโสด จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท มีจำนวนสมาชิก ในครอบครัว 3 - 4 คน ภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เลือกเครื่องดื่มประเภทนม เลือกซื้อโดยไม่ยึดติดยี่ห้อเดิม ซื้อที่ร้านค้าทั่วไปใกล้บ้าน/ที่ทำงาน ดื่มทุกวัน ในช่วงเวลาไม่แน่นอน ราคา 20 - 40 บาทต่อครั้ง บริโภคเพื่อสุขภาพ ปัจจัยทางการตลาดและปัจจัยแวดล้อมภายนอก โดยรวม มีระดับการใช้บริการในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับการใช้บริการมาก 5 ด้าน โดยด้านที่มีระดับการใช้บริการมากที่สุด คือ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม และมีระดับการใช้บริการปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านจิตวิทยา ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ปัจจัยทางการตลาดและปัจจัยแวดล้อมภายนอกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

AttachmentSize
mustrin.pdf1.3 MB