พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ใช้บริการสถานบันเทิงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

Titleพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ใช้บริการสถานบันเทิงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :รัฐนันท์ เบิกนา
ที่ปรึกษา :ผศ.ดร.นันทวรรณ ช่างคิด, ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ
หลักสูตร :หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขา :สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จำนวนหน้า :280
ปีการศึกษา :2553
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :ภาคนิพนธ์
คำค้น :กระบี่, การตัดสินใจ, บัณฑิตวิทยาลัย, ผู้ใช้บริการ, พฤติกรรม, รัฐนันท์, สถานบันเทิง
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ใช้บริการสถานบันเทิง ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ใช้บริการสถานบันเทิง ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ใช้บริการสถานบันเทิง ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานบันเทิง และศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ที่มาใช้บริการสถานบันเทิงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มาใช้บริการสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ที่เป็นคนไทย จำนวน 400 คน ด้วยวิธีสุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไค-สแควร์ (Chi - Square)
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็น เพศชาย อายุระหว่าง 34 - 40 ปี นับถือศาสนาพุทธ สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพอิสระ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ใช้บริการสถานบันเทิงในเขต อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการเพื่อผ่อนคลาย ประเภทความนิยม สถานบริการ คือ ผับ สถานบันเทิงที่ใช้บริการเป็นประจำ คือ Room 69 ใช้บริการในวันเสาร์ เดือนละ 2 - 3 ครั้ง ในช่วงเวลา 23.01 - 24.30 น. หรือประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง/ครั้ง ค่าใช้จ่ายต่อครั้งมากกว่า 1,200 บาท โดยเปรียบเทียบราคาก่อนใช้บริการ จำนวนผู้ที่มาร่วมใช้บริการ 2 - 3 คน โปรแกรม ในการใช้บริการจะแล้วแต่สถานการณ์ เวลาที่เหมาะสมในการให้บริการช่วง 18.00 - 02.00 น. บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ คือ เพื่อน ผู้ร่วมเที่ยว คือ เพื่อน ทราบข้อมูลสถานบันเทิงจากเพื่อนแนะนำ ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ใช้บริการสถานบันเทิงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เป็นอันดับแรก ด้านความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ใช้บริการและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ด้านการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานบันเทิงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทุกด้าน ปัจจัยด้านการตลาดทุกด้าน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ ของผู้ใช้บริการสถานบันเทิงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ อย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

AttachmentSize
rutthanun.pdf1.83 MB