ทัศนคติที่มีต่อธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

Titleทัศนคติที่มีต่อธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :หัทยา หมื่นตั้ง
ที่ปรึกษา :ดร.อุษณีย์ สุธรรมมาภร, ผศ.สาโรช เนติธรรมกุ
หลักสูตร :หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขา :สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จำนวนหน้า :91
ปีการศึกษา :2553
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :ภาคนิพนธ์
คำค้น :การตรวจเงินแผ่นดิน, การปฏิบัติงาน, ทัศนคติ, ธรรมาภิบาล, บัณฑิตวิทยาลัย, สุราษฎร์ธานี, หัทยา
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ประชากรในการศึกษา คือ บุคลากรในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) จำนวน 105 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F - test สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรมีทัศนคติต่อธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) อยู่ในระดับเห็นด้วยทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หลักนิติธรรม รองลงมาคือ หลักความคุ้มค่า หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หลักการมีส่วนร่วม และเมื่อเปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ มีทัศนคติต่อหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) แตกต่างกัน ด้านหลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า แต่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายได้ต่อเดือน มีทัศนคติต่อหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ไม่แตกต่างกัน

AttachmentSize
hatthaya.pdf926.17 KB