การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

Titleการศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2554
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์กัลญา แก้วประดิษ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :ภาวะโลกร้อน, เจตคติการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาโลกร้อน และพลังงาน
บทคัดย่อ :

การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา เจตคติ พฤติกรรมและเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วัดเจตคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ ใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product- moment correlation) ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีเจตคติการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 เจตคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก และมีความสัมพันธ์สูง (r=0.596*) โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

AttachmentSize
บทความ พฤติกรรมลดโลกร้อน.pdf109.94 KB