ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัทประจักษ์อุตสาหกรรม (1982) จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัทประจักษ์อุตสาหกรรม (1982) จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :โสภา รักบำรุง
ที่ปรึกษา :รศ.สุณีย์ ล่องประเสร, ผศ.อาธิ ครูศากยวงศ
หลักสูตร :หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขา :สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จำนวนหน้า :99
ปีการศึกษา :2553
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :ภาคนิพนธ์
คำค้น :ความพึงพอใจ, บัณฑิตวิทยาลัย, ประจักษ์อุตสาหกรรม, ผู้ใช้บริการ, สุราษฎร์ธานี, โสภา
บทคัดย่อ :

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัทประจักษ์อุตสาหกรรม (1982) จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเปรียบเทียบความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการบริษัทประจักษ์อุตสาหกรรม (1982) จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามลักษณะของผู้ใช้บริการ ประชากร ได้แก่ ผู้ใช้บริการบริษัทประจักษ์อุตสาหกรรม (1982) จำกัด จังหวัด สุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้จำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ t-test F-test และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผู้ใช้บริการของบริษัทประจักษ์อุตสาหกรรม (1982) จำกัด จังหวัด สุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31 - 40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพเกษตรกร รายได้ 10,000 - 20,000 บาท สถานภาพสมรส ทำเลที่ตั้งของบริษัทที่ใช้บริการคือตำบลตลาด แผนกที่ใช้บริการคือฝ่ายบริการ ระยะเวลาที่ใช้บริการ 1 - 3 ปี และความถี่ในการใช้บริการ 1 - 2 ครั้ง /เดือน โดยมีความพึงพอใจในการใช้บริการบริษัทประจักษ์อุตสาหกรรม (1982) จำกัด จังหวัด สุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับ คือ ด้านการให้บริการ ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม ด้านพนักงาน และด้านกระบวนการให้บริการ ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจจำแนกตามลักษณะของผู้ใช้บริการ พบว่า ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ ทำเลที่ตั้งของบริษัท แผนกที่ใช้บริการ และความถี่ในการใช้บริการครั้ง/เดือน แตกต่างกันทำให้ความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนลักษณะ ของผู้ใช้บริการอื่นมีความพึงพอใจไม่แตกต่าง

AttachmentSize
Sopa.pdf958.68 KB